ФОРМА Б

Научни степени и звания

Име и фамилия

Длъжност

Организация / Университет

Адрес (пощенски код, град, жк/ ул., номер, бл., ет, бл.)

Телефон

Мобилен телефон

E-mail

Придружаващо лице (Име и фамилия)

Потвърждавам, че ще участвам на Конгреса и, че ще представя доклад с входящ регистрационен номер
с окончателно заглавие на доклада

ЗАПЛАЩАМ:
01. КОНФЕРЕНТНИ ТАКСИ

за членове на НТСМ

1. Конферентни такси:
1.1 Такса за участие в Международата Конференция "MATHMODEL"
Включва: Публикуванев периодичното издание International Scientific Conference “Mathematical Modeling", ISSN 2535-0978 (Print), ISSN 2603-3003 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език, конгресни материали, коктейл „Добре дошли”, кафе паузи.

1.2. За втори и трети доклад се заплаща само такса публикация

2. Придружаващи лица (включва и съавторите) Включва: коктейл "Добре дошли", конгресни материали, кафе паузи.

3. Такса публикация (За автори, които ще участват „задочно” в Конгреса)
Включва: Публикуванев периодичното издание International Scientific Conference “Mathematical Modeling", ISSN 2535-0978 (Print), ISSN 2603-3003 (Online) и в международните научни списания съобразно тематиката на докладите на английски език и отпечатване на постерния доклад във формат A1

4. Доплащания:
4.1. за получаване на Конгреса броя на списанието (тома с доклади) 30 лева
4.2. за получаване по пощата броя на списанието (тома с доклади); 40 лева

Общо конгресни такси

НАСТАНЯВАНЕ

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Мура" *** Боровец

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева

НАСТАНЯВАНЕ В Хотел "Рила" *** София

Check-in Check-out = дни Х лева=
лева
ОБЩО ТАКСИ И НОЩУВКИ:

ДДС 20%

ВСИЧКО лв.

 

Моля фактура да се издаде на:

юридическо / физ. лице

Адрес

БУЛСТАТ

МОЛ

Начин на плащане:
1. в брой на място - в офиса на НТСМ , София 1000, ул.Раковски 108, офис 411

2. с превод по сметката на НТС по машиностроене в ПРОКРЕДИТ БАНК:
IBAN: BG71 PRCB 9230 1049 8985 01, 
BIC: PRCBBGSF

Получател: НТС по машиностроене „Индустрия-4.0”.
В нареждането посочете за "ММ" и напишете входящия номер на доклада.

 ВАЖНО ПОЯСНЕНИЕ: 
1.ВСИЧКИ ТАКСИ ЗА БАНКОВИ ПРЕВОДИ СА ЗА СМЕТКА НА УЧАСТНИЦИТЕ 
2.ВСИЧКИ ПОСОЧЕНИ ЦЕНИ СА БЕЗ ДДС.

     

 

ORGANIZER

INTERNATIONAL SCIENTIFIC JOURNALSOTHER CONGRESSES AND CONFERENCES

 

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
“HIGH TECHNOLOGIES. BUSINESS. SOCIETY”
06-09.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XVI INTERNATIONAL CONFERENCE FOR YOUNG RESEARCHERS
"TECHNICAL SCIENCES. INDUSTRIAL MANAGEMENT"
08-11.03.2023 BOROVETS, BULGARIA
XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
WINTER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
08-11.03.2023, BOROVETS, BULGARIA
XXIX INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND TECHNICAL CONFERENCE "FOUNDRY"
19-21.04.2023, PLEVEN, BULGARIA

XI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE ENGINEERING. TECHOLOGIES. EDUCATION. SECURITY
05-08.06.2023, BOROVETS, BULGARIA


XXXI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONFERENCE trans&MOTAUTO
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS INNOVATIONS
26-29.06.2023
VARNA, BULGARIA
VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE SUMMER SESSION INDUSTRY 4.0
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


XI INTERNATINAL SCIENTIFIC CONGRESS AGRICULTURAL MACHINERY
28.06-01.07.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATINAL BAPT CONFERENCE
POWER TRSANSMISSIN
04-07.09.2023
VARNA, BULGARIA


IX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE MATERIAL SCIENCE NONEQUILIBRIUM PHASE TRANSFORMATIONS
04-07.09.2023

XX INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONGRESS
SUMMER SESSION
“MACHINЕS. TECHNOLОGIES. MATERIALS”
06-09.09.2023
VARNA, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE
CONSERVING SOILS AND WATER
06-09.09.2023, BOROVETS, BULGARIA
VII INTERNATIONAL CONFERENCE OF SECURITY
CONFSEC
04-07.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VIII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE WINTER SESSION INDUSTRY 4.0
06-09.12.2023, BOROVETS, BULGARIA

VII INTERNATIONAL SCIENCE CONFERENCE MATHEMATICAL MODELING
06-09.12.2023 BOROVETS, BULGARIA